Az antiszemitizmus új ruhája

20 Sze

Nem túlzás azt állítani, hogy az antiszemitizmus  egyidős a zsidókkal,
és ha nem teszünk ellene, az utolsó galuti zsidót is túl fogja élni. Nem véletlen, hogy sajtómunkások, politikusok, egyházi és egyéb közéleti személyiségek, valamint mezei bloggerek is szívesen nyúlnak a témához, hiszen olvasót hoz. Az már más kérdés, hogy a legtöbb megszólaló dilettáns módon közelít a jelenséghez, így aztán a vezérmotívum a sokszor még dilettánsabb hozzászólásokkal kiegészülve egy szinte kibogozhatatlan masszát alkot. Az ilyen írások másra nem, de a gőz levezetésére kiválóan alkalmasak és hozzászólás fedőnév alatt teret engednek a korlátlan antiszemitizmusnak.
Ugyanakkor szinte egyetlen szerző sem fejti ki világosan, hogy kit illet jogosan az antiszemitizmus bélyege, hogy mi a különbség az antiszemita és a kritikus megnyilvánulás között? Arról sem kapunk információt, hogy hogyan nőtte ki magát az antiszemitizmus anti-cionizmussá?

A cionizmusról, a cionista mozgalmakról itt.

Ezekre, a magam által feltett kérdésekre próbálok választ adni, felhasználva történelmi ismereteim mellett több, a témában megjelent írást, illetve elhangzott előadást.

Úgy az antiszemitizmus, mint annak új változata, az anti-cionizmus több kérdést vet fel, de mielőtt magáról a jelenségről beszélnénk, nem árt meghatározni, hogy miről is van szó.

Ha az antiszemitizmus történetét vizsgáljuk, látjuk, hogy a különböző történelmi korokban, különbözőképpen jelenik meg. Amíg a 19. század végéig az anti-judaizmus, a 19. és 20. század fordulóján, valamint a 20. század elején az antiszemitizmus jellemző, az azt követő időszakban ezek kiegészülnek az anti-cionizmussal. Pontosabban fogalmazva, az anti-cionizmus megjelenése az eredendő antiszemitizmus elfedésére szolgál, ami Izrael mindenkori legitim kormányának bírálatában testesül meg.
(Itt álljunk meg egy pillanatra. Történelmi időszámítás szerint nem is olyan régen, 1968-ban a Magyarországgal közvelen szomszédos Csahszlovákiában történt eseményekről is csak késve, egyetlen hírforrásból értesültünk. Ugyanakkor ma, az internet jóvoltából a világ másik felén történtekről szinte az eseménnyel azonos időben szerezhetünk tudomást. Hogy az internet nyújtotta, a naprakész tájékozódás lehetőségével élni is tudjunk, idegen nyelv tudását is feltételezi, különben változatlanul egyetlen, esetleg pártérdekek mentén, az anyanyelvünkön kommunikáló hírforrásra vagyunk utalva.)

Visszatérve az eredeti témához, ha a fentebb felvázolt kronológia mentén  haladunk, megállapíthatjuk, hogy a zsidó-gyűlölet az évezredek során több mutáción ment át.

Az anti-judaizmus egyértelműen vallási kategória, ami a királyságok, a birodalmak korszakára esik. Ebben az esetben a gyűlölet forrása maga a vallás, amit a zsidó vallásból “kinőtt” két monoteista vallás képvisel. Mindkét vallás úgy láttatja magát, mint “igazi izraelt” (itt nép és nem az ország) és a kereszténység – ezen belül is a katolicizmus – mindent meg is tett a zsidóság létezése ellen.

Az emancipáció korszakában az u.n. egyenlőségpártiak szemében a zsidóüldözések mögött a zsidó tudat áll és úgy gondolták, hogy amennyiben a zsidóknak számára biztosított az egyenjogú állampolgárság, úgy “megszabadulnak” a zsidó tudattól, lemondanak a zsidóságról, a zsidó közösségekről. Vagyis eltűnik, de legalábbis látványosan meggyengül a kulturális, közösségi és politikai összetartás.
Mégis az történt, hogy negyven évvel az emancipáció után, “a népek tavasza” (1848) idején ismét fellángolt az antiszemitizmus. Ezt azonban – mivel a kutatásokhoz az emancipáció ismérveit használták és a szerint a zsidó nép nem létezik – a mássággal szembeni idegen-gyűlölettel, irracionális indulattal magyarázták.
A magyarázat azért nem állja meg a helyét, mert az anyaországi zsidók nem “mások” voltak, hanem egyek a polgárok közül, így “másságuk” csak metafizikus fogalom. Maguk a zsidók is értetlenül álltak a jelenséggel szemben, hiszen ők polgári egyénné váltak és így nem értették, hogy mit akarnak tőlük, mint néptől.

A demokratikus államok “modern” zsidói nem értik, hogyan fér bele a demokráciába az antiszemitizmus? Ezért nagy részük irracionális válasza: nem érdemes zsidónak lenni.

Az antiszemitizmus a modern, demokratikus kor “vívmánya” amikor a zsidók a nemzetállamok teljes jogú polgáraivá váltak. Ekkor a zsidó közösségek váltak célponttá, mondván, hogy a polgájogok mögé rejtőzve folytatják “piszkos üzelmeiket”.

Az u.n. világfalu – ami bizonyos értelemben a birodalom egy formája –  célpontja viszont  nem a zsidó közösség, hanem a zsidó nép, melynek létezése ellentétes az új világrenddel.
A “világfalu” mögött olyan nagyhatású ideológiák állnak, mint a poszt-modernizmus, a poszt-kolonializmus és a multikultúra. Célja a klasszikus demokrácia (nép-nemzeti államok) felszámolása a demokratikus utópia nevében. (Ez az utópia tulajdonképpen a marxista utópia utódja és mint ilyen, nem szenvedheti az erős zsidó identitástudattal rendelkező izraeli államot.)
A helyzet paradoxonja, hogy az anti-cionizmus a poszt-modernizmusból és a multikultúrából nőtte ki magát, melyek a különbözőség elfogadását, a diaszpórák és a különböző népek együttélésének pozitívumát hirdeti. Ezen az alapon viszont a zsidó diaszpórákat pozitív példának és nem ellenséges, idegen testnek kellene tekinteni.

Jean Paul Sartre helyzetelemzése nagyon helytálló. Ő azt mondja, hogy nincs nagy különbség az antiszemita és a demokrata között. Az első az embert (polgárt) akarja eltüntetni, megőrizve a zsidót, míg a másik a zsidót akarja eltüntetni, megőrizve az embert, mint szubjektumot, aki elkötelezettje az univerzális emberi és polgári jogoknak.

Ebben az időszakban és a fentiek ismeretében nem csoda a cionizmus megerősödése.Ugyanis a cionizmus ad először politikai választ a zsidó nép ellen fellépő antiszemitizmusra.

A cionista mozgalmak ebben az időszakban politikai úton akartak véget vetni a faji alapú zsidó-gyűlöletnek. A népet nemzetté formálva, az új kori zsidó állam megalapítására törekedtek. Ez a magyarázata a cionizmus sikerénk, egyben annak az értetlenségnek is, amivel fogadták – nem ritkán zsidó körökben is.
Az újkori cionizmus a demokrácia korának terméke, amíg az “új antiszemitizmus” a poszt-demokrácia szülötte. Talán ezzel magyarázható, hogy az izraeli társadalom lagymatagon és jókora késéssel reagált/reagál ezen megnyilvánulásokra.

Az anti-cionisták nem ismerik el a zsidóságot, mint nemzetet, csak mint a világban szétszórt közösségeket. A zsidó nemzeti állam elutasítása azonban egyenértékű a diaszpórában élő zsidó közösségek elutasításával, amit még kiegészül  a “zsidó világlobby” elleni vádakkal.

Úgy, ahogy az emancipáció polgári individualismásában, az anti-cionizmusban sincs számomra elfogadható logika. A Holocaust, mint kollektív zsidó katasztrófa szembeállítva az emancipáció polgári individualizmusával azt mutatja, hogy a zsidók egyéni polgári jogai nagyon is törékenyek voltak, hiszen sem az alapvető emberi, sem a polgári jogok nem óvták a zsidókat, mint népet. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a nép sorsa elnyelte az egyéni sorsot.

Mivel a Holocaust megrázta a nemzetállamok kereteit is, az anti-cionisták elvetették a nemzet-állami kereteket. És ez megint egy bukfenc. Ugyanis az anti-cionista ideológia egy részről elítéli a Holocaustot, másrészt pedig pont a Holocaust tanulságaira hivatkozra utasítja el a zsidó nemzet-államot.
Nem más ez, mint rejtett antiszemitizmus, vagyis a szimbólumok ideológiai játéka.

A demokratikus ideolgia középpontjában az egyén áll és a “kollektívát” csak a “társadalmi szerződés” mítoszán keresztül közelíti. Így  a Holocaustra, ami a zsidóságal, mint néppel történt, úgy tekint, mint egy kihalt nép tragédiájára, mint a múlt emlékművére az emberiség történelmében.
Ugyanakkor a Holocaust, mint a múlt tragédiájának elismerése együtt halad a zsidó nép államhoz való jogának elutasításával.

Ellentmondás ellentmondás hátán! Hiszen az anti-cionista ideológia kiemeli a zsidó sorsot a modern korból és visszahelyezi a múltba. A zsidókat támadja, hogy a Holocaustot személyes érdekből “kihasználják”, de még inkább arra utalnak, hogy ezzel akarják igazolni a zsidó nemzet-állam létének jogosságát. Holott – szerintük – Izrael pont olyan állam, mint amelyik felelős a Holocaustért.
Ezt az állítást tetézik azzal, miszerint a Holocaust zászlaját nem a cionista zsidók viszik tovább, hanem a palesztinok. Azt hangoztatják, hogy ők az “új zsidók”, a Holocaust áldozatainak örökösei. Eduard Szaid meghatározása szerint: “az áldozatok áldozatai”.

Az anti-cionizmus  két részre választja a zsidóságot. Egyik oldalra teszi a zsidó áldozatot, az elpusztult népet, mely megbecsülést érdemel, a másik oldalra a rossz, a cionista, a telepes zsidót, a katonát, a fundamentalistát, akit csak elítélni lehet.

Az egykori áldozat ma egységesen a palesztinokban éled újra, nem mérlegelve jó és rossz oldalt. Egyik oldalról piedesztálra emelik a palesztin nacionalizmust, másik oldalról pedig a földbe döngölik az izraeli identitást. Egyik oldalról dícsérik az iszlám békeszeretetét, más oldalról elítélik Izrael és a zsidóság támadó fellépését.

Fenti gondolatok különös hangsúlyt kapnak a ma Európájában, ahol a nagy számú muzulmán bevándorlás következtében legerősebb a zsidó-arab összeütközés. Ahogy az európai államok egységesítése tett kísérletek előre haladnak, úgy gyengülnek a nemzetállamok. Ennek furcsa eredménye, hogy a muzulmán állampolgárok nagy megbecsülésnek örvendenek, míg a zsidókat rendre kettős indentitással vádolják, vagyis a demokraikus állam elárulásával.

Fontos megemlíteni ennek a kettősségnek az eredetét. A palesztinok egy idő óta hamisítják a történelmet. Ennek értelmében a palesztin angyal szent mítosszá vált és ezt nem csak az arab világban – de az internet jóvoltából – az egész világon terjesztik. A “palesztinizáció” alapja a keresztény teológiában gyökeredzik. E szerint szerint Paulust I-ten küldte, hogy a keresztényeket a kiválasztottak (zsidók) helyébe ültesse. Paulus elítéli a régi izrael népét és igyekszik az univerzális katolicizmus felé terelni. Az univerzális nevében ítéli el a partikulumot.
A furcsa, hogy napjainkban az univerzális a palesztin nacionalizmusban jelenik  meg, ami azt sugallja, hogy Palesztina mítosszá vált csakúgy, mint Jézus, aki feláldozta magát híveiért. A palesztin mondavilágban azonban Jézust az El-Dora gyerek személyesíti meg, akinek meggyilkolásával izraeli katonákat vádolnak.

https://leharblog.wordpress.com/2012/02/18/megkesett-igazsagszolgaltatas/
Az eset kísértetiesen hazonlít a vérvádhoz, amikor a kegyetlen zsidók ártatlan keresztény gyerekek vérét veszik a pészachi macesz elkészítéséhez. Egyébként ez a prototípusa az anti-cionista vérvédnak, ilyen alapon válhat egy ártatlan gyerek az arab világ szemében Izrael elítélésének szimbólumává.

Meg kell hagyni, hogy az arabok igen ügyesen játszanak az érzelmi húrokon és nem túlzás azt állítani, hogy ezek a “hírközlési progromok” hatásosak, zsidóellenes támadásokat eredményezve az egész világon.

kép forrása: Maariv héber napilap, helyszín: Észak-Írország

A végére hagytam egy olyan kérdés megválaszolását, amely tulajdonképpen az egész gondolatsort elindította, vagyis, hogy ki nevezhető teljes joggal antiszemitának.

Mielőtt azonban véleményemet kifejteném, engedtessék meg nekem egy apró észrevétel.
Eltekintek a Holocaust tagadástól, illetve annak revíziójától, mert ezzel csak a nagyon szélsőségesek manipulálnak. A “mezei” antiszemita sem az egyes zsidót gyűlöli, hiszen valamennyiüknek talonban a “házi zsidaja”, akire mint kivételre adott esetben hivatkozni lehet. A “mezei” antiszemita ennél rafináltabb és ez nem sok esetben egész kormányokra, parlamenti pártokra érvényes.
Előbbiek sokszor tudatlanságból, a történelem ismeretének hiányából, nyelvi korlátozottságukból, csak a számukra elérhető hírforrásra hagyatkozva alakítanak véleményt. Az utóbbiak viszont populista politikájuk részévé teszik, amit rendszeresen akkor vesznek elő, ha gazdasági-társadalmi politikájuk kudarcba fullad. De, mivel a sokat hangoztatott demokrácia ideológiájával ellentétes a szimpla zsidó-gyűlölet, azt a mai Izrael államra terjesztik ki.
Politikai, de főleg ideológiai meggondolásból az Izrael állammal szembeni jogos kritikát a legtöbb esetben nem egyenesen fogalmazzák meg, hanem a “palesztin nép” melletti kiállásba burkolják, ezzel is hangsúlyozva demokratizmusukat. Elfogultságukban nem veszik észre, – inkább nem akarják észrevenni – hogy a “palesztin nép” tragédiája az arab világ hatalmi játszmájában gyökeredzik.

https://leharblog.wordpress.com/2011/08/12/palesztinok-es-az-arab-vilag/

Amikor a palesztin államiság kerül szóba, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy szigorú értelemben véve már létezik egy palesztin állam.

Véleményem szerint tehát a klasszikus antiszemita és az anti-izaeli között csak a csomagolásban van különbség, a beltartalom évezredek óta változatlan.

2012. szeptember 20.

50 hozzászólás a “Az antiszemitizmus új ruhája”

 1. Max Birca 2012. szeptember 20. csütörtök - 16:48 #

  Tegyük hozzá: létezik teológiai értelemben vett antijudaizmus is, ami szimplán a zsidó vallás elutasítását jelenti a kereszténység által. Ez alapja a kereszténységnek és nem tekinthető semmilyen értelemben sem rossznak.

  Ami a palesztín államot illeti, ilyen jelenleg nincs még önálló államként. Jordánia magát nem határozza meg palesztínként, így nem tekinthető annak, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része valóban palesztín.

  • leharisrael 2012. szeptember 20. csütörtök - 17:42 #

   Alapvetően egyetértünk.
   Az antijudaizmus, mint teológiai meghatározás ellen nincs is kifogásom, csak a “kinövései”, hát azokkal bizony van.

   Jordánia csupán ismeretterjesztás céljából került a képbe.

   • Max Birca 2012. szeptember 20. csütörtök - 18:02 #

    Tény, hogy a teológiai antijudaizmus alapot adott a népi antijudaizmusnak, s az pedig a maga részéről a modern antiszemitizmusnak – ezt kár tagadni. Azonban erről nem a teológiai antijudaizmus tehet.

    Erre a válasz csakis az lehet, hogy a teológiai antijudaizmus igenlése mellett kinyilvánítjuk a kóros szövődmények elutasítását. (Én azt szoktam mindig mondani a zsidóelleneseknek: nézd meg a 12 apostolt, mind zsidó volt, nézd meg az összes első püspököt a nagy egyházközpontokban, mind zsidó volt, nézd meg a korai egyházatyákat, 50-60 %-uk zsidó volt. Ezek után hogyan lehet ilyeneket állítani? Múltkor is azt mondta nekem valaki, hogy én álkeresztény vagyok, mert nem beszélek a zsidók ellen.)

    A másik megoldás – melyet egyes újprotestáns keresztények, jellemzően a keresztény cionista áramlat képviselői hirdetnek -, hogy a teológiai antijudaizmust is elvetjük számomra abszurd és megkérdőjelezi az egész kereszténységet. Hiszen miért jött el Jézus, ha egyszer a zsidóknak nem is volt szükségük rá? Ráadásul az az elképzelés, hogy egyszerre két igaz vallás van kifejezetten rasszista következményhez vezet, hiszen ez gyakorlatilag azt mondja: ott vannak a zsidók, ők még nem érettek meg Jézusra, s itt van mindenki más, aki meg megérett rá. (Bocs az esetleg újprotestáns olvasóktól, akik ebben hisznek, de nekem ez a határozott véleményem.) Szóval tolerálhatjuk egymás vallását, semmi gond, ez jó, de egyszerre nem lehetünk egynél több vallás hívei, mert akkor valójában egyikben sem hiszünk.

    Bocs a keresztény hittérítésért! :-)

 2. palm 2012. szeptember 20. csütörtök - 22:16 #

  Kedves Lehar,
  Legnagyobb részt egyetértve veled, két dologhoz szeretnék, ha tudok röviden hozzászólni. Ezt is csak azért, mivel nem vagyok biztos benne, hogy olvastad az Újszövetséget, és nem szeretném, ha a látható felekezetek alapján ítélnél.

  ” Mindkét vallás úgy láttatja magát, mint “igazi izraelt” (itt nép és nem az ország) ” és
  ” Paulust I-ten küldte, hogy a keresztényeket a kiválasztottak (zsidók) helyébe ültesse. Paulus elítéli a régi izrael népét…”

  Tudom, hogy van olyan “keresztény” teológia ami ezt hirdeti, de ez nem az Újszövetség szövege. El kell különíteni a két szövetséget. Az elsőt Ábrahámmal és az ő magvával kötötte. Ennek csúcsa a Messiás uralma alatt eljövő korszak, a föld szombatja. Ekkor teljesedik be az Izrael számára adott ígéret. A teljes megígért terület Jeruzsálemmel a zsidó népé lesz. Ezt már elkezdte helyreállítani I-ten.
  Az újszövetséget viszont ugyanaz az I-ten Jézussal (ezen el kell gondolkodnom), és a benne újjászületett emberekkel kötötte. Ennek a kiteljesedése pedig, az előbb leírt korszak után: ” Ezután láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger többé nem volt. És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jelenések könyve 21: 1-4) Jézus mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való.
  Itt már nem fog számítani, hogy valaki milyen nemzetiségű, férfi vagy nő stb. Paulus soha nem tagadta meg zsidóságát, és nem ítélte el Izrael népét. Ő ebbe, az új szövetségbe hívta mind a zsidókat, mind a pogányokat.
  Tehát Izrael és Jeruzsálem a zsidó népé, a Mennyei Jeruzsálem pedig minden I-tent szerető emberé.
  Bocsánat, ha hosszú voltam bár így is sok mindent leegyszerűsítettem, de azért remélem érthető. Természetesen tévedhetek.

  • leharisrael 2012. szeptember 21. péntek - 08:41 #

   Biztos erre téved valaki, aki nálam jártasabb az Újszövetségben.:)

 3. gets 2012. szeptember 21. péntek - 01:24 #

  Ez hasonlít a DNS kettős spirálra – nem tudom melyik bonyolultabb!
  Ellentmondások halmaza 4 dimenzióban. :)

  • leharisrael 2012. szeptember 21. péntek - 08:44 #

   Ha rájövök, hol láttam, belinkelem ide is. Valahol, valaki szépen levezette kronológiai sorrendben a zsidók különböző államokba történő betelepítését, majd kiűzetését, mindkettő miértjét.

   • Attila 2012. szeptember 25. kedd - 14:45 #

    Kösz, hogy így összeszedted. mindig taszít a lelkileg manipulálni akaró palesztin média. a muszlim világ először öl, aztán kérdez. De legtöbbször azt sem, mert insallah. kultúrnemzetek először kérdeznek. és a Közel-Kelet egyetlen valódi demokráciája Izrael.

 4. Jimbo 2012. szeptember 21. péntek - 22:51 #

  Jordánia nem definiálja magát palesztin államnak, de attól még az. Arab állam amit mesterségesen hoztak létre az ún. Palesztinában. Attól, hogy ügyesen más nevet adtak neki, amikor létrehozták… Ha valaki minden nap több füves cigit elszív, és enéllül nem bír meglenni, attól, hogy nem definiálja magát drogfüggőnek, még az. Igaz, a palesztinai araboks sem hívták magukat akkor még palesztinoknak, de akkor is az 1920-as évek óta van már egy arab állam Palesztinában, akárhogy is hívják.

 5. izraeli 2012. szeptember 27. csütörtök - 10:15 #

  Koszonom a nagyon erdekes cikket, melynek temaja orokke aktualis.
  . Amit majdnem mindannyian elismertetek: a zsido vallasbol ket uj monoteista
  vallas szarmazott , a keresztenyseg es az iszlam{mindketto ujabb valtozatokra bomlott
  a tortenelem folyaman}. Ami, a briilians cikkben es a hozzaszolasokban talan nem
  lett elegge kihangsulyozva, a zsido vallas egy nep vallasa es annak torvenyeit
  {halacha=jaras,jarat amelyben mindannyian jarunk} fekteti le. Soha nem akart
  vilaghodito vallassa lenni, ellentetben a keresztenyseggel es az iszlammal.
  Lehet, hogy ez is hozzajarul a zsidokrol alkotott kephez, melyek szerint
  ok egy zart klub, a “kivalasztottak”.
  Ez nem akadalyozott meg egyeseket, idonkent, mint pl. a kazar nepet, mely a
  10-ik szazadban, kiralyaval egyutt, felvette a zsido vallast .
  Nem tudom, mennyire erdekel benneteket az archeologia. Miota Izraelben
  megtalaltak a Holt Tengeri Tekercseket, sok kerdesre valaszt kaptunk.
  Nehogy reszrehajlassal vadoljatok,ajanlom Michael Baigent-Richard Leigh konyvet
  {nem zsidok}.
  “The Dead Sea Scrolls Deception”{megjelent magyarul is “Mi az igazsag a
  Holt Tengeri Tekercsek Korul?l” cimen.{Holnap kiado}. Amit ma gondolnak ,
  az esszeneusok ,a
  sivatagban elo zsido szekta, mely biralta a papsagot, de soha nem akart
  mas lenni, mint zsido, volt a keresztenyseg elohirnoke.
  Remelem, nem sertek meg senkit, mert mindenkinek tisztelem a vallasat,ha
  igaz ember, mikor azt allitom, hogy a tortenelmi Jezus {bizonyitottan} nem volt
  az egyetlen zsido hazafi, akit Pontius Pilatus kivegeztetett Provincia Judeaban.
  Az uj vallast tudomasom szerint a Tarsusi Saul{Pal} romai zsido polgar, terjesztette.
  Valahol itt kezdodik a problema,es folytatodik, miota Egyiptomban talaltak
  az asatasok soran kopt, kereszteny keziratokat, melyekrol a National Geographic
  is beszamolt, Judas Tekercset, sot,egy tekercs toredeket, mely szerint Jezus nos volt.
  En nem vagyok szakember, csak valaki, akit nagyon erdekel a zsido tortenelem
  es ugy gondolom, hogy amikor vallasalapitokrol beszelunk,erdemes ismerni
  a tortenelmi hatteret,
  Az europai antiszemitizmusrol szolva,engedjetek meg, hogy idezzek nehany
  sort Sebastian Vilar Rodrigez spanyol ujsagiro cikkebol;
  Egesz Europa meghalt Auschwitzban”.
  “Barcelona utcain setaltam lefele, amikor hirtelen felfedeztem a szornyu igazsagot-
  Europa meghalt Auschwitzban.Megoltunk 6 millio zsidot es 20 millio muszlimra
  csereltuk.Auschwitzban elegettuk a kulturat, a gondolatot, a kreativitast, a tehetseget
  es a tolarencia latszatat keltve es mert bizonyitani akartuk, hogy kigyogyultunk
  a rasszizmus betegsegebol, kinyitottuk kapuinkat azok elott, akik butasagot,
  es tudatlansagot hoztak,bunt es szegenyseget.
  A kulturat fanatikus gyuloletre, a kreativ szakertelmet a pusztitas kepessegere,
  az intelligenciat visszamaradottsagra es babonara csereltuk.
  Milyen borzalmas hibat kovetett el szerencsetlen Europa.”
  Feltetelezem, hogy sokan fognak vitazni a temarol, tehat hozzafuzom
  SAJAT VELEMENYEMET IS.

  Tisztaban vagyok a kereszteny egyhaz fontos szerepevel a nyugati
  kultura kialakitasaban { tudomany,muveszet,irodalom} es az iszlam
  kultura hozzajarulasarol az egyetemes muveltseghez{algebra,epiteszet}.
  Itt es most a vallasok haborujahoz probaltam hozzaszolni.
  A zsido nep, minden megprobaltatasa ellenere hisz az igeretben,
  mely szerint eljon a nap, melyben:
  ביתי בית תפילה יהיה לכל העמים
  “Hazam minden nep imahaza lesz.”

  • leharisrael 2012. szeptember 27. csütörtök - 10:42 #

   Köszönöm a kiegészítést, az ismeretterjesztés soha nem fölösleges!!!

  • Attila 2012. szeptember 27. csütörtök - 12:54 #

   A zsidó nép ugyanúgy nem tud mit kezdeni Jézussal, mint a keresztények a zsidósággal. az iszlám valami idegen, alapszellemiségében teljesen távol áll a Könyvtől.

   • Max Birca 2012. szeptember 27. csütörtök - 15:00 #

    Attila:

    Ebben igazad van. Valójában sokszor könnyebb a vadidegennel szót érteni, mint a rokonnal. Ez van a vallásoknál is. A judaizmus, a kereszténység és az iszlám mind azt állítja, hogy ugyannak az egyetlen Istennek az igaz vallása. Mivel ez fogalmi képtelenség, így nyilván eleve adott a konfliktus. A három valamelyikének a híve nem tudja a másik kettőt semlegesen kezelni, mert nagyon sok kérdésben érintve van az ő saját vallása is. Nem tudja olyan semlegességgel kezelni a másik két vallást, mint ahogy mondjuk az ógyeiptomi hitet, az azték vallást, a sintóizmust vagy a budhizmust – azok túl távol vannak, így ott van esély a semleges nézőpontra. De ez a 3 rokon vallásnál képtelenség, hiszen egymást kizáró dolgokat állítanak egymásról.

 6. Max Birca 2012. szeptember 27. csütörtök - 12:50 #

  Bocs, izraeli, de Michael Baigent, Richard Leigh és más hasonszőrűek írásait komolyan venni nagy hiba. Ezek az emberek ponyvaírók, az úgynevezett áltudományos ismeretterjesztás terén. Mivel éppen modern és divatos a kereszténységet becsmérelni, így ők is ezt teszik. Ráadásul nem direkt módon (azt jobban elviselem, mert legalább nyílt), hanem alattomos módon, pl. az esszénus legendával meg hasonlókkal. Baigent ráadásul még elfogult is, magas rangú szabadkőműves, s így eleve keresztényellenes a saját hite.

  Szóval ezek az illetők írnak érdekes, izgalmas könyveket valóban, de ezek fikciós áldokumentum művek, nem valódi tudományos munkák. Komolyan venni írásaikat kb. olyan, mintha a Piroska és a farkas alapján alakítanánk ki véleményünket a farkasokról.

  Egy dologban igazad van: a szerzőpáros egyike sem zsidó.

  Egyébként az általad említett műnél van egy korábbi, még inkább keresztényellenes könyvük, a Holy Grail, az hatalmas siker volt kb. 20-25 éve. A DaVinci kód című fikciós kalandregény is gyakorlatilag a Holy Grail átdolgozása. (Az írók be is perelték pár éve Dan Brownt.)

  Természetesen Jézus nem volt nős. Ha az lett volna, ez az adat megmaradt volna az Egyház hagyományában. Egyébként akár lehetett is volna nős, önmagában ez nem lenne gond, de nem volt az.

  Korai iratokból több száz van, ezek egy része egyházi, más része nem, sok kifejezetten keresztényellenes. Az, hogy megtalának valahol valamit az égvilágon semmit sem jelent. Ez kb, olyan kategória, hogy találtam a játszótéren egy papírt, mely szerint Kádár János mormon fundamentalista volt és 8 felesége volt titokban. Jelenti-e ez, hogy ez tényleg így van? Nem! Ez csak azt jelenti, hogy valaki ezt gondolta és valamikor leírta ezt.

  Az esszénusok pedig egy kis, zárt és tisztán zsidó csoport voltak. Nem térítettek, nehezen fogadtak be bárkit is. A teológiájuk alapvetően zsidó volt.

  Amit mindenhol felhoznak, hogy az esszénusok is kereszteltek egyszerűen nem igaz. Igen, a szokásaik része volt a vízben való alámerítkezés. Azonban ezt naponta többször csinálták és kifejezetten megtisztulási céllal. Nagyon más, mint a keresztény keresztelés.

 7. izraeli 2012. szeptember 27. csütörtök - 17:42 #

  A fentemlitett konyv, ha olvastad, inkabb a keresztenyekhez szol.
  En magam a Tekercsekre{, melyeket 1947- ota kutatnak zsido es mas szakertok.}
  tamaszkodom, melyeket lattam nem egyszer a Jeruzsalem muzeumban..
  Kulonben, ma megtalalhatok az Interneten is, miota zsido es mas
  nemzetkozi szakertok {keresztenyek is, pl. Oxfordbol} alaposan, a mai
  tudomanyos eszkozokkel vizsgaltak.
  1960-62-ben ket nagy esemeny tortent Izraelben.
  1.Asatasok Maszadan a zsido vedok holt-tengeri vegvaraban ahol a zelota
  vedok vegso harcukat vivtak Roma ellen . Jigael Jadin hires archeologus
  vezetesevel es zsido es nemzetkozi onkentesek reszvetelevel., ahol tovabbi
  irasokat talaltak.A legnagyobb “fogas” Qumranban, egy Holt tenger melletti
  barlangban volt.
  { Kulonben, az emlitett szerzoparos felsorol nemzetkozi, a szakma altal elismert
  {kereszteny} neveket is, mint de Vaux. a francia Bibliai Iskolabol, William Reed,
  az Albright Intezet igazgatoja es a Rockefeller Intezet mely 18 even at mint
  fuggetlen alapitvanyi tarsasag mukodott. Ezt a statuszt sikerult fenntartania
  meg a szuezi valsag idejen,1956-ban is, amikor a kuratorium tobbi tagjat
  visszahivtak hazajaba.
  1966-ban a Rockefeller Muzeumot{Kelet Jeruzsalem} a tekercsekkel egyutt,
  Jordania allamositotta.Az 1967-es haboru utan a Rockefeller Muzeum
  es a Tekercsek Izraelbe kerult.
  Ha most esetleg “kulturalis lopas”rol szol valaki, emlekeztetoul:
  Az 1947-ben megtalalt elso Tekercsert. melyet egy beduin pasztor talait
  egy barlangban, a Holt Tenger izraeli reszen{es eladott egy suszternak,
  aki tovabbadta egy regisegkereskedonek{a tekercseket, ma is, borre irjak}
  az akkori szegeny zsido kozosseg gyujtest rendezett. Igy kerult hozzank,
  majdnem az allam alakulasaval a zsido tortenelem egyik fontos okmanya.
  2.A 60-as evek elejen zajlott az Eichman per, miutan Braziliaban a Moszad
  megtalalta es elfogta Eichmant, aki “csak utasitast teljesitett”.
  Ez a ket esemeny mely nyomot hagyott mindannyiunkban.
  3,Sajnos,nem minden maradt meg az Egyhaz hagyomanyaban.
  Igy tortent a 2001-ben megtalalt kopt nyelven irt Judas tekercsevel is,
  melyrol a National Geographic beszamolt.A masik kopt keziratrol Jezus
  csaladi allapotarol, a napokban szamoltak be.
  4. Az esszeneusok valoban zart csoport voltak, de bizonyos feltetelek
  mellett {a Kozosseg Szabalyai} befogadtak masokat is.
  A Tekercsekben szo esik az “igaz tanito”rol, akiben Jezus testveret,
  Jakabot gyanitjak.{szo esik megkovezeserol}.
  A megjegyzesem nem kereszteny ellenes, csak megprobalok valamennyire
  megvilagitani {mai tudasunk szerint} egy gyertya erejevel bizonyos
  sarkokat. Pl. Judas “arulasat”, mely a kopt kezirat szerint Mestere kerese volt,
  {innen szarmazik az “arulkodo Judas” es az evezredek zsidouldozese}
  vagy Jezus csaladi allapotat, melyre a mai napig tamaszkodik a katolikus
  papi colibatus.

  • Max Birca 2012. szeptember 27. csütörtök - 18:46 #

   A katolikus papi cölibátus kezdete a XI. sz. vége, nemigen támaszkodik az Jézusra. A tan szerint: aki akar, házasodjon, aki nem, az szentelje magát teljesen Istennek. Az ortodox kereszténységben a papok 90 %-a nős. De még a katolikusoknál is nős a papok 2-3 %-a. Szóval a papi cölibátus nem isteni dogma, hanem emberi szabály – ezt a katolikusok sem látják másképp. Tulajdonképpen akár holnap kimondhatná a Vatikán, hogy mostantól csak a szerzeteseknek kötelező a cölibátus, a világi papokank nem – mint ahogy ez az ősegyházban volt és mint ahogy ma van az ortodoxiában.

  • Max Birca 2012. szeptember 27. csütörtök - 18:52 #

   Ami Júdást illeti, ez egy érdekes téma valóban.

 8. izraeli 2012. október 1. hétfő - 22:45 #

  A vilag zsidosaga most unnepli a satoros unnepet,ezert, es mivel
  elfoglalt nagymama vagyok, most reagalok.
  Kulonben, errol, mint sok mas temarol, Lehar tobbet es jobban tud irni.
  Most{hogy ne untassalak, Max} csak nehany kiigazitas.
  Eloszor is, az Eichmanrol szolo sorokban, nem jol emlekeztem: Argentinaban
  fogta el a Moszad.
  Meg egy pontositas: Judas Evangeliuma {termeszetesen, nem tekercs}.
  Judas Evangeliumarol es a Holt Tengeri Tekercsekrol is rengeteg
  anyag van a neten,magyarul is. Judas Evangeliumanak veleje roviden:
  a Mester keri kedvenc tanitvanyat , Judast, hogy segitse ot megszabadulni
  a foldi lettol, hogy lelke, szabadda valva, teljesitse kuldeteset.
  Nagyon becsulom az itteni hozzaszolok kulturalt stilusat, mivel tul sok
  antiszemita, rasszista megnyilvanulassal talalkozom magyar forumokon.
  Ezert{bar neha nagyon nehez} igyekszem megfogadni
  Eleonora Roosewelt szavait : ” Jobb meggyujtani egy kicsiny gyertyat,
  mint elatkozni a sotetseget”.

  • Attila 2012. október 2. kedd - 13:38 #

   Tisztelt Izraeli!
   ez tényleg zseniális mondat: ” Jobb meggyujtani egy kicsiny gyertyat,
   mint elatkozni a sotetseget”. Kösz.
   Júdás szerecsenmosdatásában egyébként nem hiszek. Tolvaj volt, majd egy nagyon korrupt ember vált belőle.
   Az Ószövetség és az Újszövetség között nemhogy nem látom átjárhatatlannak a utat, hanem tökéletesen illeszkedőnek. Bár többezer éves óriásokkal kell megküzdeni, ezt el kell kezdeni, ugyanis a máig egyedül autentikus kereszténység zsidó személyekkel indult, akik soha nem tagadták meg nemcsak az Ószövetséget, legtöbbször a judaizmusnak (halakha) is alávetették magukat. Ami hordalékot pedig a történelem rátett, hát az a szemétdombra való.

   • Max Birca 2012. október 2. kedd - 14:14 #

    “a máig egyedül autentikus kereszténység zsidó személyekkel indult, akik soha nem tagadták meg nemcsak az Ószövetséget, legtöbbször a judaizmusnak (halakha) is alávetették magukat”

    Ezt erősen vitatnám.

    1. Az Ószövetség senki sem tagadta meg, a nem-zsidó eredetű keresztények sem. Csak olyan módon kezdték értelmezni, ami zsidó szempontból szentségtöréssel volt határos.

    2. A zsidókereszténység egy nagyon kicsi szekta volt, akik nagyon hamar elszakadtak az Egyháztól. A nevük: ebioniták. Ők vallották azt, hogy egyszerre kell tartani a halahát és elismerni Jézust. A végén a két szék között a földre estek, hiszen ezzel az állásponttal sem a zsidók, sem a keresztények sem közösködtek velük – zsidó szempontból kriptokeresztényeknek minősültek, keresztény szempontból meg eretnekeknek. (Az ebioniták később az Arab-félszogetre vándoroltak, a egyik verzió szerint ők állnak az iszlám megalapítása mögött. Nem bizonyított, de állítólag maga Mohamed is ebionita volt. Az viszont bizonyított, hogy Mohamed egyik első híve egy ebionita szerzetes volt, neve: Waraka ibn Nawfal.)

    3. A korai Egyházban valóban voltak olyanok, akik betartották a halahát. Szent Jakab – Jézus vérszerinti unokatestvére -, Jeruzsálem első püspöke, volt az egyik fő személyiség, aki azt vallotta, hogy a halaha a keresztényekre is kötelező. Az ellenkező véleményen Pál apostol állt, aki szerint a halaha halott törvény Jézus eljövetele óta. Péter apostol kezdetben Jakabbal értett egyet, azonban később Péter álláspontját tette magáévá. A vitát az első, mai értelemben zsinatnak nevezhető gyűlésen rendeztek (helyszíne Jeruzsálme, időpontja 49 vagy 50), ahol az Egyház eldöntötte: lehet követni a halahát, de nem kötelező, s megkövetelni pedig bűn.

    4. Mivel egyre több lett a nem-zsidó hátterű keresztény, a zsidó szokások tartása egyre kevesebb embert érintett. Érdekes módon a legtöbb zsidó szokás az etióp keresztényeknél maradt meg mind a mai napig. Pl. nem esznek disznóhúst, vasárnap mellett a szombatot is ünneplik, a levágott állatokat kivéreztetik nagyon hasonló módon mint a zsidó mészárosok, a fiúgyermekeket körülmetélik, stb.

   • izraeli 2012. október 2. kedd - 15:16 #

    Kedves Attila!
    Mint irtam, nem vagyok tortenesz, csak valaki. aki nagyon erdeklodik.
    A kopt nyelven irt Judas tekercset i.u 2-3 ik szazadra
    teszik. Szamomra a keresztenyseg hajnalanak leghiresebb
    tortenesze a kortars, a zsido Josephus Flavius {Joszef ben Matitjahu} aki kohanita{ a zsido papi torzs } es a zsido felkeles
    egyik vezere volt Galileaban. Mivel megadta magat
    es kesobb romai polgar lett,iro es a Flaviusok kegyeltje, nepe
    arulot latott benne.
    Megis, a mi nemzedekunk halas neki ket leghiresebb konyveert
    ” A zsidok tortenete,” es ” A zsidok haboruja.” Persze, itt is kulon
    kell valasztani a valosagot a mitosztol de elegge hiteles kepet ad
    a zivataros korrol melyben elt.
    Koszonom az erdeklodest, csak megprobaltam,veletek egyutt,
    a tortenelmi antiszemitizmus {kereszteny} gyokereit kutatni.
    Sajnos, ez a gyulolet, meg ennel is idosebb.
    Most terjunk vissza a maba, es probaljuk meggyujtani
    ezt a kis gyertyat, mindenutt ahol a gyulolet,tudatlansag,
    fanatizmus sotetsege fenyeget.

 9. Attila 2012. október 2. kedd - 15:39 #

  Tisztelt Max!
  Bocsánat, hogy eddig még nem válaszoltam. Szóval a zsidókeresztény “szekta” egyáltalán nem volt kicsi, többezres-tízezres számra rúgott Jeruzsálemben, elolvashatod az Apostolok cselekedeteiben. Több évtized telt mire a pogánygyülekezetek számarányában meg tudták közelíteni. A jeruzsálemi zsidókeresztény gyülekezet hatása pedig óriási volt, ezt szintén itt lehet olvasni.
  2. Pál apostol minden halaikus törvényt megtartott, zsidó tisztasági fürdőt vett, áldozatot mutatott be a Templomban, de Jézus ugyanígy. Tehát szerintem teljesen téves feltételezés, hogy elszakadtak volna a zsidó vallási parancsok megtartásától.

  • Max Birca 2012. október 2. kedd - 15:56 #

   Pál éppenhogy a zsidó szokások ellen beszélt. Ettől független, hogy ő személyesen tartotta-e őket. A lényeg: a zsidó szokások csupán szokásokká lettek, vallási kötelező jellegük megszűnt.

   Kérdés mit értesz “zsidókeresztény” alatt. Ha azokat, akik ex-zsidóként tartották a zsidó szokásokat, akkor igazad van. Ők voltak a többség kezdetben. Viszont a lényeg itt is ugyanaz: a szokások tartása immár személyes, családi hagyomány volt, nem vallási parancsolat. Ugyanezek a keresztények nem is követelték meg másoktól a zsidó szokások betartását 49 után, amikor a kérdés tisztázódott, viszont még az I. sz. végén is többségben lehettek a kereszténységben a zsidó gyökerű hívők a pogányokkal szemben.

   Én “zsidókeresztény” alatt csak az ebionitákat értem, akik VALLÁSI PARANCSOLATKÉNT tartották a zsidó szokásokat.

 10. leharisrael 2012. október 2. kedd - 15:56 #

  Max, Attila, Izraeli!
  Őszintén mondom, élvezem a beszélgetéseteket, ami bizonyíték arra, hogy kulturemberek bármilyen témában képesek nézeteiket úgy felvezetni, hogy azzal nem gázolnak más érzelmeibe.
  Beszélgetésetekből látszik, hogy nincs tabu téma!:)))

 11. izraeli 2012. október 2. kedd - 16:29 #

  Lehar, mivel mar Szukot van, engedd meg, hogy udvozoljelek benneteket:
  למען אחי ורעי שלום לך ”
  למען בית ה אלוהינו אבקשה טוב לך”

  Testvereimert es barataimert, beke veled
  I-nunk hazaert jot kivanok neked.

  • leharisrael 2012. október 2. kedd - 16:43 #

   תודה לך

   Már azt sem tudom milyen nap van, ingajáratban vagyok a szuka és a konyha között… de gondolom, ez Neked ismerős.

 12. Attila 2012. október 3. szerda - 08:41 #

  Tisztelt Max!
  MI értelme egy eredetileg vallási szokást úgy megtartani, mintha nem vallási lenne? Szerintem nincs különbség, vallási szokás marad. Ha éjféli misére megy az ateista család, mert az szokás, akkor is vallási szokást teljesítenek. Szerintem. Egyébként is, a mózesi törvényeknél a megtartás a lényeg, mindegy hogy milyen motívummal töltik fel.(akár ateista motívumból is lehet :) Amit pedig Pál és Jakab közötti teológia különbségről említesz, szerintem nincs ilyen. Pont az a párbeszéd mutatja, amikor Jakab kérte Pált, hogy a szóbeszéd megcáfolására, Pál mutassa meg, hogy szigorúan ragaszkodik a mózesi törvényekhez. Pál ezt kifogás nélkül, azonnal teljesítette. Két dolog adódhat: 1. Pál és Jakab is tudták, hogy ez nem igaz, de képmutatásból megcselekedték; 2. Pál tényleg komolyan gondolta, hogy neki, mint vallásos zsidónak, legjobb tudása szerint meg kell cselekednie a 632 parancsolatot. Én az utóbbit tartom, hogy őszinte zsidó hívők voltak.

  • Max Birca 2012. október 3. szerda - 10:28 #

   Gondolj csak napjainkra! A magyarok 85 %-a ateista vagy agnosztkus. Mégis 10 emberből 9 (sőt inkább 100-ból 99) megünnepli a Karácsonyt. Mert a vallási hagyományból családi szokás lett. S gondolj arra, hány szülő kereszteli meg a gyermekét, mikor nem is hisz az egészben!

   Egy totál ateista, nominálisan katolikus haverom fel volt háborodva, hogy az unokatestvére nem őt kérte fel keresztszülőnek. Megkérdeztem: bocs, de mivel te az egészben nem hiszel, neked ez miért nem mindegy? Dühösen válaszolt: nem mindegy, mert ez hagyomány, leszarom a vallást, de akkor is hagyomány. Érted? Ez az alapállás.

   Gondold végig! Pál kb. 30-32 éves korában lett keresztény. Addig hithű zsidó volt csecsemőkorától. A vallási szokások a hétköznapjai részévé váltak. Kezdjen el hirtelen enni disznóhúst?

   Egy őszinte zsidó hívő eleve nem hihet Jézusban. Zsidó szempontból Jézus szentségtörő, istenkáromló volt. Egy zsidó nem hihet egy hamis messiásban. Nincs kettős hit. Vagy zsidó vagy vagy keresztény. Előbbi esetben Jézus hamis messiás, s maximum egy jóakaratú, de eltévelyedett ember, s a hívei a keresztények tévedésben vannak. Utóbbi esetben pedig ő Isten, s azok akik nem hisznek bennek, a régi hithez ragaszkodók, a zsidók tévedésben vannak. Vagy – vagy.

   http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&abbook=ApCsel&numch=15

 13. Attila 2012. október 3. szerda - 13:10 #

  Jézus egyetlen mózesi törvényt nem sértett meg. Pál, Péter stb. is legjobb tudásuk szerint megtartották. Az apostolok első gyűlése, amit példaként hozol, azért nem vág ide, mert a nem-zsidó származású hívők felől értékeli a helyzetet. A zsidó származású hívők kötelezettségeire vonatkozóan a Jakab-Pál beszélgetés a mérvadó, melyben Jakab (és Pál is) pozitívan(!) ítéli meg a törvénymegtartó zsidókeresztényeket: “Látod, testvér, hány ezren vannak a zsidók között, akik megtértek, de azért buzgón tartják a törvényt. Felőled viszont azt hallották, hogy arra tanítod a pogányok közt élő zsidókat, pártoljanak el Mózestől,…” tehát itt a zsidóként Jézusban, mint Messiásban hívő törvénymegtartó(!) hívőkről van szó. És tovább: “Fogadd hát meg tanácsunkat. Van itt nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd ezeket magad mellé, végezd el velük a tisztulási szertartást, és fizess értük, hogy megnyiratkozzanak. Így mindenki megtudja, hogy nem igaz, amit felőled híreszteltek, hisz te magad is eleget teszel a törvénynek, és szerinte élsz(!)”
  Tehát a zsidó hívők számára teljesen összeegyeztethető (volt) Jézusban, mint Messiásban való hit és a mózesi törvények megtartása.
  Az pedig, amit ugyanezen a linken a magyarázatban olvasunk, tudniillik: “A zsidó keresztények Jeruzsálemben még megtartották a zsidó törvény előírásait, és okosságból ezt tanácsolják Pálnak is, aki már szakított ezzel a pogányok közt. A zsidóságból lett kereszténység csak 70-ben szakított véglegesen a zsidó előírásokkal.” Na itt van egy óriási csúsztatás, ugyanis 70-ben a Templom lerombolása után a zsidók sem tudtak megtartani egy csomó Templomhoz kapcsolódó törvényt, és ennyit és nem többet(!) a zsidókeresztények sem tartottak meg. A nem Templomhoz kapcsolódó törvényeket ugyanúgy megtartották! És itt tetten érhető az apró, ámde nagyon jelentős torzítása a keresztény antijudaizmusnak (amiből az antiszemitizmus nőtt ki).

  • Max Birca 2012. október 3. szerda - 14:03 #

   “Jézus egyetlen mózesi törvényt nem sértett meg.”

   Akkor mondom is kedvenc jézusi idézetemet: “az ember van a szombatért vagy a szombat az emberért?”.

   “Pál, Péter stb. is legjobb tudásuk szerint megtartották.”

   Lásd Apostolok cseledetei 10: 9-16. – “Másnap, amikor ezek már úton voltak, sőt közeledtek a városhoz, Péter hat óra tájban fölment a tetőre imádkozni. Közben megéhezett, és enni kívánt. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Látta, hogy megnyílik az ég, és onnét valami lepedőféle ereszkedik alá négy csücskénél fogva a földre. Mindenféle négylábú és csúszómászó állat meg égi madár volt benne. “Rajta, Péter, öld le és edd meg!” – szólalt meg egy hang. “Szó se lehet róla, Uram – felelte Péter -, sosem ettem én semmi közönségest vagy tisztátalant.” Másodszor is megszólalt a hang: “Amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd tisztátalannak.” Ez háromszor megismétlődött, aztán az egész hirtelen fölemelkedett az égbe.” – nyíltan a zsidó étkezési szabályok hatályának megszűnése ez.

   “Az apostolok első gyűlése, amit példaként hozol, azért nem vág ide, mert a nem-zsidó származású hívők felől értékeli a helyzetet.”

   Ha kötelező lett volna a zsidó szokások tartása, akkor ez mindenkire az lett volna. Milyen az a vallási törvény, mely nem vonatkozik a vallás összes követőjére?

   “És itt tetten érhető az apró, ámde nagyon jelentős torzítása a keresztény antijudaizmusnak (amiből az antiszemitizmus nőtt ki).”

   A teológiai antijudaizmus alapvetően pozitívum. Ne keverjük az antiszemitizmussal. A judaizmus is antikeresztény, s ez teljesen természetes. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a zsidók 90 %-a nem követi Jézust, a szakadás elkerülhetetlen volt. Ez valóban véglegesen 70 körül következett be, az állam (Róma) is ekkor ismerte el a kereszténységét önálló vallásnak, addig zsidó szektának volt minősítve.

   Még az Újszövetségből is látható, hogy a legkorábbi időkben az apostolok zsinagógákba mentek téríteni, hiszen arra számítottak, hogy a zsidók nagyobb eséllyel fogják elfogadni, mint mások. Ez azonban nem következett be, a zsidóknak csak egy kisebb része lett keresztény.

   Azaz ez amit csúsztatásnak gondolsz, nem az. Ez az egyházi hagyomány.

 14. Attila 2012. október 3. szerda - 18:59 #

  A judaizmusban is a szombat van az emberért. Péternek továbbra sem kellett megennie a tisztátalan állatokat, az egész látomás a pogányok megtérésére vonatkozik. A Törvény és megtartása izrael fiainak adatott, az Újszövetség nem kötelezi őket ennek feladására. Az Újszövetség másról szól. A teológiai antijudaizmus szerintem alapvetően negatív, mert olyanra akar kényszeríteni ami nem elvárás.

  • Max Birca 2012. október 3. szerda - 19:51 #

   Természetesen tudom, hogy van ilyen irányzat, amiről írsz, de én nem tudok vele egyetérteni. Ez egy abszolút új, újkori, újprotestáns értelmezés, aminek nincs nyoma az egyházi hagyományban. A hagyományos keresztény teológia pontosan az ellenkező állásponton van.

   A két álláspont röviden (nem neked, mert te nyilván jól tudod, hanem más olvasóknak):

   1. A zsidókkal kötött szövetség örökre szólt, azt nem befolyásolja Jézus új szövetsége kiegészítés hozzá képest. A pogányok az új szövetség által fel lettek emelve a Í”választott nép” mellé. Következmény: ha egy zsidó hívő zsidó, akkor nem is kell megkeresztelkednie, elég ha betartja az ó szövetséget.

   2. Jézus mindent megváltoztatott, nincs többé “választott nép”. Az ó szövetség megszűnt, Jézus az egyetlen út. Aki zsidó, annak nincs semmilyen kiemelt helye Isten előtt – a zsidó hit olyan mint bármely más nem-keresztény hit.

   Persze ez most egyszerűsítés, de ez a lényeg. Persze vannak ezeknek változatai, de ez a fő rész.

   Pl. a 1. csoportnak leradikálisabb irányzata a keresztény cionizmus, mely a mai Izrael államot azonosítja a bibliai Izraellel és Izrael támogatását egyenesen vallási kötelességnek tekinti.

   A 2. csoportnak pedig a legradikálisabb irányzata a korai lutheranizmis, mely szerint a judaizmus egyenesen gonosz vallás.

   A mainstream álláspont az 1. csoportban: érvényes a zsidókkal kötött szövetség. de téves a mai Izrael bibliai értelmezése, s a zsidók is bátran megkeresztelkedhetnek, sőt téríteni is kell köztük, viszont a hithű zsidóság is Isten igaz vallása. A legtöbb újprotestáns ezt vallja.

   A mainstream álláspont az 2. csoportban: a zsidóság nem “gonosz”, de idegen vallás, mint minden más vallás. Krisztus óta nincs jelentősége az ó szövetségnek. Az apostoli kereszténység és a történelmi protestantizmus ezt vallja.

   Mondanom sem kell, a korai egyházi hagyomány a 2. véleményt támasztja alá.

   A teológiai antijudaizmus nem más, mint a 2. álláspont. Csak ennyit jelent, s nem többet.

 15. Attila 2012. október 4. csütörtök - 08:48 #

  Lehet, hogy az egyházi hagyomány és teológia ellentétes a (mózesi)törvényhű zsidókereszténységgel, de a kereszténység alapvetésekor ez egyáltalán nem volt így. Ráadásul mind az Ószövetségi próféták mind az Újszövetségi(!) Jelenések Könyve állítja, hogy a Messiás, ha onnan nézzük, a keresztény Messiás, a felépült jeruzsálemi III. Templomban újra tökéletesen helyreállítja a mózesi törvényeknek megfelelő papi szolgálatokat. Innen is látszik, hogy az úgynevezett keresztény történelmi helyettesítési teológia, és zsidók “törvénytelenítése” tökéletesen megbukott. Ha a törvényhez való hűség teljesen szabad lesz a zsidó hívők számára az 1000 éves messiási királyságban, akkor most miért is nem az?

  • Max Birca 2012. október 4. csütörtök - 13:41 #

   Azt hiszem erről nincs értelme vitatkozni többet. Teljesen más az alapállásunk. Számomra az egyházi hagyomány az alap, nélküle nincs valódi kereszténység, mert ez az alapot Jézus adta.

   Te viszont abban hiszel, hogy van valamiféle “eredeti tan”, ami később “megromlott”.

   Az én álláspontom apostoli keresztény, a tiéd újprotestáns.

 16. palm 2012. október 4. csütörtök - 16:10 #

  Kedves Max,
  Most beletaláltál a közepébe, így tényleg nincs értelme. Amíg számodra fontosabb valami homályos egyházi hagyomány, mint az írott ige, ez teljes hiábavalóság. Nem értem, hogy nem lehet egy hívőnek elhinni, hogy az Örökkévaló, aki mindent megteremtett, ha valamit akar közölni velünk, akkor képes rá világosan, és egyértelműen. Ahogy az ószövetségi írásokat sem változtathatja meg senki kénye kedve szerint, ugyanúgy ott áll a figyelmeztetés az Újszövetség végén. ( Jelenések 22. 18-19: ” Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. ” )
  Olyan ez, mintha a Talmudban lenne valami tanítás, ami ellentétben áll a Tórával, és a Talmudot tekintenék zsinórmércének.
  Ahogy I-ten akarata határozta meg az Ószövetség szövegét, ugyanúgy nem véletlen, hogy mi került az Újszövetségbe.
  Mitől félsz? Bocsánat, ha kemény voltam.

  • Max Birca 2012. október 4. csütörtök - 16:46 #

   “Amíg számodra fontosabb valami homályos egyházi hagyomány, mint az írott ige, ez teljes hiábavalóság.”

   Az írott ige, a Szentírás másodlagos a Szent Hagyományhoz képest. Amikor az Egyház megalakult 33-ban, még egyetlen újszövetségi irat sem létezett. Az Újszövetség gyakorlatilag a Hagyomány kiemelt része. Nem a Biblia csinálta az Egyházat, hanem az Egyház a Bibliát.

   A Szent Hagyomány nélkül a Biblia nem is értelmezhető sok esetben!

 17. leharisrael 2012. október 4. csütörtök - 19:43 #

  Fiúk! Ahogy látom, a téma megközelítésében alapvetően eltérnek a nézeteitek. Nem bánom, ha akármeddig is beszélgettek, de most már magam is fölöslegesnek tartom a folytatást. Eljutottatok arra a pontra, ahol már csak az számít, kié az utolsó szó.

 18. izraeli 2012. október 4. csütörtök - 19:58 #

  Ne haragudjatok, hogy megint kozbeszolok, bar ez esetben
  a vita kozottetek zajlik.Mivel azonban Max az etiopiai keresztenyeket
  emliti, akik erdekes modon megtartanak bizonyos szokasokat,
  nehany megjegyzes.
  A Biblia szerint, Saba kiralynoje, meglatogatta Salamont, aki koranak
  legbolcsebb kiralya volt es o epitette az elso Szentelyt.
  Frigyukbol fiugyermek szuletett, Manelik neven, akivel anyja kesobb visszatert
  hazajaba, A monda szerint Manelikot, aki ellopta a frigyladat es anyja hazajaba
  vitte{es hamisitvanyt hagyott helyette} ,jeruzsalemi papok kisertek. Ez a legenda 3000 eves.
  A tenyek:
  Haile Szelasszie, Etiopia utolso kiralya, aki kereszteny volt,
  tole szarmaztatta magat.
  Etiopiaban, Axumban, egy szerzetes, akinek ez elete feladata , orzi
  az allitolagos frigyladat, melyet a tobbi tabottal {utanzattal} egyutt az etiopiai keresztenyek evente egyszer, unnepseg kereteben, korulhordoznak.
  Nem merem ajanlani nektek Graham Hancock “Jel es Pecset” cimu konyvet,
  nehogy ” altudomanyos ismeretterjesztessel” vadoljanak.
  A Daily Telegraph szerint ” A konyv mindenutt vitat robbant majd ki,
  de meg is erdemli hogy vitatkozzanak rola”.
  Ami engem nagyon erdekelt, mint mindeg, a tortenelem.
  Teny, hogy az etiopiai zsidok nem ismertek hanuka unnepet, mivel
  ez a Masodik Szentely idejen keletkezett{a zsidok szabadsagharca
  a gorog szelekaitak ellen}
  Az etiopiai zsidok , akiknek mar masodik es harmadik nemzedeke
  el Izraelben, ket nagy bevandorlasi hullamban jottek az orszagba.
  Nem tudom, ti hogyan vagytok vele, de szamomra ezek a legendak-tortenelem.
  es a ma valosaga.
  Ugy, mint a 10 torzs legendaja, akiket az asszirok szamuztek Izrael foldjerol
  es {allitolag } eltuntek, de lassan kezdenek megjelenni a szetszoratas
  orszagaibol.
  Ugy, hogy vigyazzatok a legendakkal, lehet hogy testet oltenek.!

 19. Attila 2012. október 5. péntek - 10:37 #

  Hát nem tudom. Salamon után 300 évvel, Jósiás király idejében még megjelenik a frigyláda. hogy az eredeti-e? én hajlok arra, hogy igen. “És monda a Lévitáknak, akik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, amelyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az Izráelnek.” Ez egyébként érdekes kérdés, hogy egy másolat betölthette volna-e azt a követelményt ami még a II. Templom idejében is működött…

 20. izraeli 2012. október 5. péntek - 16:47 #

  Attila!
  En itt nem ezt a kerdest keszultem vitatni.
  Az emlitett konyvben mas, lehetseges helyek is szerepelnek{pl. Franciaorszag,
  vagy maga Izrael, a Templomhegy melye?}
  Ami,legalabb is szamomra, fontos, a gyokerek .
  Az etiopiai zsidok, akik az Elso Szentely ota eltek ott es nem ismertek
  a Masodik Szentelyben keletkezett unnepet, hanukat, es az o hatasuk
  az etiopiai kereszteny egyhazra.
  Mindeg amulva allok a tortenelem nagy rejtelyei elott, mint az “eltunt”
  10 torzs is Izraelbol{az orszag eszaki resze} akiket az aszszirok szamuztek
  az i.e 8-ik szazadban es most kezdenek felbukkanni Indiaban,Afganisztanban
  es sok mas helyen, Egy csoportjuk,” Menasse fiai” mar megerkezett
  osei foldjere, Izraelbe.
  Nem tudtam megallni hogy hallgassak, mert nagyon erdekel
  a tema, de talan befejezem, hogy szoljunk hozza a mai,
  sokkal egetobb temakhoz , pl. a 850.000 zsido menekult
  az arab orszagokbol, akiknek jogait senki nem akarja elismerni,
  mig a “palesztin” menekultek problemajat megorokitettek.

  • Attila 2012. október 8. hétfő - 11:08 #

   Tisztelt Izrael!
   Igen ez tényleg fantasztikus. Ahogy 2700 év után beazonosíthatóan izrael fiait találják meg, és visszahozzák őket Izrael földjére. És valóban rendkívül érdekes lehet az etióp zsidók hatása az etióp keresztényekre. Ha szétválik egyáltalán a kettő, mert az etióp-zsidó (prozelita?) főkomornyik nagyon híres szereplő az Újszövetségben.

 21. Valet Lászlót 2013. szeptember 22. vasárnap - 11:34 #

  Valóban létezik az egyházban egy hamis ,téves tanítás az ún. helyettesítő teológia .http://hetek.hu/hit_es_ertekek/201305/luther_az_elso_modern_antiszemita
  Luther is megágyazott a náciknak.További cikkek Lutherről a fenti oldalon.

  • Max Birca 2013. szeptember 22. vasárnap - 12:12 #

   Szerintem meg ez a tanítás nem téves, hamis, hanem ez az eredeti keresztény tanítás. Nem lehetsz egyszerre két vallás híve, ez abszurdum. Nincs 2 út, csak 1 van.

   • leharisrael 2013. szeptember 22. vasárnap - 15:55 #

    Max! Nem az első eset, hogy magam is találoztam ezzel a kifejezéssel: “helyettesítő teológia”. Nézz utána!

   • Max Birca 2013. szeptember 22. vasárnap - 16:20 #

    Én tudom mit jelent. Ez egy újprotestáns eszme, mely ellenkezik az eredeti keresztény tanítással. Az eredeti keresztény tanítás szerint csak Jézus az út, nincs másik út a zsidóságon keresztül. Ez a helyettesítő teológia. Azaz Jézus helyettesítette a zsidó törvény. A másik teológiai áramlat szerint pedig mind a kettő fennáll, Jézus nem törölte el a zsidó utat, s ez a zsidó utat fenn fog maradni a második eljövetelig, amikor az összes zsidó elfogadja Jézust. Pár újprorestáns felekezet ezt vallja,

    Mondjuk magyar vonalon, az egyiket vallják a katolikusok, a másikat meg a hitgyülisek.

 22. Shmuel Goldstein 2019. február 13. szerda - 13:22 #

  le a kalappal

 23. Shmuel Goldstein 2019. február 13. szerda - 13:23 #

  sei grande!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Fogalomzavar… | leharblog - 2016. október 5. szerda

  […] a galuti zsidóság – mint fogalmazott – általam történt kirekesztéséről a hivatkozott írásban – és legjobb tudomásom szerint máshol sem – szó sem esett. Továbbá érthetetlen […]

 2. A cionizmus a válasz az asszimilációra… | leharblog - 2019. február 5. kedd

  […] https://leharblog.wordpress.com/2012/09/20/az-antiszemitizmus-uj-ruhaja/ […]

 3. Holocaust csúcstalálkozó Izraelben – avagy “színház az egész világ” | leharblog - 2020. január 19. vasárnap

  […] https://leharblog.wordpress.com/2012/09/20/az-antiszemitizmus-uj-ruhaja/ […]

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: