A vallás szerepe Izraelben

28 feb

A téma felvetését azért érzem indokoltnak, mert  az Izraelről szóló híradások, megjelent “elemző” cikkek kapcsán, de általában fórum beszélgetések során is  számos esetben találkozom olyan fogalmi zavarral, mely arra enged következteni, hogya témában megszólalók még hozzávetőlegesen sem tájékozottak az izraeli zsidóság sokrétűségét illetően.
Meg kell jegyezni, hogy alapvetően más egy külső szemlélő álláspontja, mint azé, aki belülről, “testközelből” kíséri figyelemmel a történéseket.
Nem kárhoztatom a laikus olvasó közönséget, hiszen “hozott anyagból” dolgozik, arról tud véleményt alkotni, amit elé tárnak.
A sajtómunkásoktól azonban, akik ilyen témával foglalkoznak, elvárható, hogy egy kissé beleássák magukat a kérdésbe és ne csak a felületet vakargassák! Kétségtelen, hogy egy “blickfangos” cím eladja az írást, de ha a cím és a tartalom között túl nagy ellentmondás  észlelhető, az óhatatlanul is oda vezet, hogy szerzője hitelét veszti.

Ezen bejegyzésemmel megpróbálok valós képet adni,  a tévedéseket legalább részben eloszlatni,  hiszen a téma olyan sokrétű, hogy részletes ismertetése akár több száz oldalas tanulmányt feltételez.

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy  minden felméréstben ott rejlik a tévedés lehetősége, az alábbiakat mégis mérvadónak tartom, mert az egyén valláshoz való  viszonyának egyetlen fokmérőjének azt tekintem, hogy azt  önmaga miképpen határozza meg.

Nézzük, mit mond a statisztika:

Egy nem túl régen készült felmérés szerint Izrael zsidó lakosságának 80%-a hisz I-tenben és 65%-ra tehető azok száma, akik a Tóra tanításait kötelező érvénnyel, életvitelükre nézve útmutatónak tekintik. 43% nyilatkozott úgy, hogy a vallást ugyan nem gyakorolja, de nem is ateista és csak mintegy 3%-ra tehető azok száma, akik ateistának és egyben vallásellenesnek tartják magukat.

A számok már önmagukban is jelzés értékűek, de nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.

A 3%-nyi ateista nem nagy szám, ha azonban hozzávesszük a 43% vallástalan, de nem vallás tagadót, akkor azt mondhatjuk, hogy Izrael zsidó lakosságának nagyjából a fele a mindennapi életben,  minden értelemben vallás nélküli életet él.
Ugyanakkor a 43%-ot is differenciálni kell, hiszen ebbe a csoportba tartoznak – a zömében keleti gyökerekkel rendelkezők – azok, akik a nagyünnepeken mindenképpen, esetleg még szombaton is felkeresik az imahelyeket, de a minján után autós kirándulásra indulnak.

Mivel a cím a vallásról, a vallás szerepéről szól, a legnépesebb táborról, (65%) annak összetételéről kell részletesebben is beszélni.

A vallásosok csoportját tekintve két nagy tábort különböztethetünk meg. Az orthodoxok és az ultraorthodoxok (továbbiakban: Haredi) csoportját,  melyek mindegyikében egyaránt  megtalálhatók a keleti és az askenáz gyökerű zsidók.
Külső szemlélő szerint – ami általában a mindig láthatóra, a külső megjelenésre hagyatkozik –  az orthodoxia a maga fekete-fehér világával egy homogén egységet alkot, holott a belső rétegződésük, egymáshoz, a társadalomhoz való viszonyuk lényeges eltérést mutat.

Mielőtt rátérnék a zsidó vallás különböző, főbb ágazatainak ismertetésére, egy dolgot szeretnék tisztázni: Zsidó vallás csak egy van, mely a Tórán és a halachán (zsidó élet törvényei) alapszik. Eltérés a megjelenésben (öltözködés) és egyes csoportok esetében a vezető rabbijuk által a közösségre rótt,  sokszor értelmetlen  kötelezettségekben van. Értelmetlenségről azért beszélek, mert a parancsolatok (micvék) túlteljesítése nemhogy kötelező, de tilos!!!

A parancsolatok túlteljesítésében  a haszidizmus követői járnak élen, ami koránt sem jelenti azt, hogy szélsőségesen vallásosak lennének, inkább a “másképp vallásos” jelző illik rájuk.

A haszidizmus a 18. század közepén, Ukrajna területéről indult, megalapítója Baál Sém Tov. Röviden az ő tanításaiból összeállított alapelvekről: Azt vallják, hogy a tudást, a törvények szigorú betartását felülírja a Fennvalóhoz való feltétlen szeretet, ami a vallásos életmódban, jócselekedetekben, felebaráti segítségnyújtásban… mutatkozik meg. Felfogásukra jellemző, hogy őszinte örömmel – ez nyilvánul meg dalaikban-táncaikban –  szolgálják kellőképpen a Fennvalót.

A haszidizmusra  legjellemzőbb, hogy egy-egy rabbi köré csoportosulnak, annak hacerját (udvar) képezik, rabbijuk tanítását követik.
Haredinak lenni nem elsősorban vallási, inkább kulturális, szociális és történelmi kategória. Ezen az alapon számos vallási csoport, pl. a heimisch protestáns szekta az USA-ban, vagy a buddhista szerzetesek is haredinak tekinthetők, akik szokásaikban megrekedtek történelmük egy pontján és ezt a hagyományt folytatják a mai nap is, függetlenül a kortól, a társadalmi és szociális környezettől.

A haredi zsidóság túlnyomó többsége semmiféle – még vallási értelemben sem – meghatározás alapján nem tekinthető szélsőségesnek. Vannak szélsőséges “kinövéseik”, de erről később.

A harediakkal kapcsolatban nem ritkán merül fel az a nézet, hogy nem dolgoznak, csak a Tórát tanulmányozzák. Hogy az ország adófizető polgárain élősködnek… és lehetne még sorolni (egyébként az ilyen jellegű “hírek” – tapasztalatom szerint – sok olvasót, mégtöbb kommentelőt vonzanak, akik csakúgy, mint Izraelen belül, vérmérsékletük, tárgyi tudásuk v. nem tudásuk függvényében teszik meg észrevételeiket).

Azok, akikre fenti állítások igazak, az ultra-orthodox rétegen belül is egy elenyésző – 10-12%-os –  csoportot képeznek. Tény, hogy amikor még Ben Gurion idejében megszületett a döntés, miszerint a jesiva növendékekre úgy kell tekinteni, mint állásban lévőkre, akiket megillet a fizetés, számuk nagyjából 5.000 volt, ami mára elérte a körülbelüli 60.000-es számot.  De még így sem lehet  megalapozatlan úgy fogalmazni, hogy megoldhatatlan problémát jelentenek a társadalomnak.

Az izraeli haredi társadalom legnépesebb csoportját a Beltz-i, a Vizsnyitz-i és a Gur-i rebbe követői alkotják.

vizsnyitzi haszidok**

guri haszidok**

Egységesek abban a felfogásban, hogy a Messiás eljövetele teremtheti meg az új zsidó államot, de ha már kényszerűségből (a II. világháború szörnyűségei alapozták meg) létrejött Izrael, legalább nem viseltetnek iránta ellenségesen.
Nagy részük dolgozó ember, így pl. a guriak hagyományosan kereskedéssel foglalkoznak, a vizsnyitziek katonai szolgálatot is teljesítenek.

Szombat  és ünnep bejövetele előtt a rendőrség korlátokkal zárja le a harediak által lakott városrészeket, tehát oda csak gyalogosan lehet “betévedni”. Ugyanez vonatkozik a haredi  városrészen belüli autóbusz járatokra, – ebből Jeruzsálemben kettő(!) közlekedik – ahol a nők tényleg a jármű hátsó részében, a férfiaktól elkülönülve utaznak. Itt talán meg kellene kérdezni azokat a nőket, akiket erre “kényszerítenek” és nem annak a hangnak adni nagy nyilvánosságot, amely “szúrópróba szerűen” egy “zaftos” újságcikk reményében keresi fel ezeket a járatokat.)

Mint jeleztem, ahogy a haredi társadalom nem homogén, úgy a megítélésük sem
Vannak, akik még ma is azt mondják, hogy meg kell hagyni őket a maguk világában, a szűk, maguk építette gettóban, amit maguk köré emeltek. Egy másik rétege az izraeli társadalomnak viszont úgy érzi, hogy az állam törvényei alól senki nem vonhatja ki magát, ezért  nekik is ki részt kell vállalniuk a  társadalmi-gazdasági életben.
Számos esetben merül fel a haredi társadalom megélhetését biztosító anyagi források eredete. Ezzel kapcsolatban nem árt tudni, hogy tanintézeteiket gyakorlatilag maguk tartják fenn részben adományokból, részben a jesiváknak juttatott állami támogatásból. Állami támogatásban a jesiva részesül,  a  mindenkori bejegyzett tanulói létszám függvényében.

A Legfelsőbb Bíróság által a közelmúltban hatályon kívül helyezett u.n. “Tal” törvény mondta ki, hogy bizonyos életkorig választhatták, hogy csk tanulnak a jesivákban, amiért “fizetés” címén nagyjából 1400 shekel havi támogatásban részesültek. Ehhez jött (ha jött) még a jesivától kapott havi összeg, amihez adományokból jutott az intézmény. A két összeg együtt talán elérte a minimálbér 60%-át.
A törvény célja az volt, hogy a harediak bekerüljenek a munkaerő piacra, katonai szolgálatba. Voltak eredmények, de Rajkinnal élve:”…válámi van, de nem az igazi…”
Jelenleg a parlamenti pártok vitáznak arról, hogy milyen legyen az új törvény. (Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a választási küszöb túl alacsony volta miatt a haredi pártok létszámarányuknál nagyobb erőt képviselnek a Kneszetben. A  “Sasz”- 11, “Egyesült Tóra” párt 5 képviselővel van jelen.)

Nem túlzás kijelenteni, hogy a haredi réteg szélsőséges csoportját Izrael maga termelte ki, hiszen a világ zsidóságát tekintve ez a fajta mentalitás nem volt általános.
Egy rövid ismertető erejéig vissza kell kanyarodni a múltba, amikor jesivában tanulni rangot jelentett. A tanulás, a minél több tudás megszerzése a zsidó családokra minden korban jellemző volt. Ugyanakkor csak az arra érdemesek részesültek ebben a kiváltságban és az érdemet nem a családfő anyagi helyzete határozta meg, hanem a tanulni vágyó fiatal képességei, akit – ha a közösség arra érdemesnek tartotta – a tanulmányai alatt a közösség tartotta el. Mint ahogy az sem ment ritkaság számba, hogy egy gazdag, vallásos családba benősült szegény sorból származó, de jó képességekkel rendelkező ifjúnak házasság  után az apósa fedezte a tanulmányait.

Másik nagy vallásos csoportot Izraelen belül az orthodoxok képezik.

Israel Meir Lau – volt országos főrabbi*

Ide sorolhatók azok, akik nem a haszidizmus követői, bár ötözködésükben hasonlítanak a harediakhoz (sötét öltöny, fehér ing, esetleg ferencjóska) és az u.n. kipa szrugások ( kötött kipa).

kötött kipák**

Ez utóbbiakat  a közbeszéd előszeretettel “telepes” jelzővel illeti, holott körükben számszerűen a telepesek kisebbségben vannak.

Jellemzőjük, hogy a vallási tanulmányokat nagyon fontosnak tartják, ugyanakkor teljes “polgári” életet élnek. A cionizmus harcos támogatói, gyakorlati értelemben is.

Az ultra-orthodox  és az orthodox réteg közötti különbséget megint csak a tájékozatlanságot tükrözve, le lehet úgy is  egyszerűsíteni, hogy  míg az előzőek jesivában tanulnak, az utóbbiak nem. Csakhogy ez nem igaz. Az orthodoxoknak is megvannak a maguk jesivái,  de az itt tanulók az államilag kötelező tanterv anyagával is megismerkednek. Ezért állami oktatási intézménynek minősülnek.

Végezetül nézzük az izraeli vallási szélsőségesek csoportját, vagyis az haredi réteg “vadhajtását”, az alig 100 családot magába foglaló, magyar gyökerekkel rendelkező “Toldot Aharon”, vagy a még náluk is szélsőségesebb nézeteket valló “Naturei  Carta” híveit.

“Toldot Aharon” követő  – ünnepi öltözet*

Ezek és a számtalan szatmári rabbi követői az állam létét illegitimnek tekintik és azt vallják, hogy az új zsidó államot csakis a Messiás eljövetelekor, (a III. Templom felépítése) a vallásos zsidók alapíthatják meg. Ők azok, akik még az orthodox zsidók zsidóságát is megkérdőjelezik, számukra a nürnbergi törvények alapján zsidónak minősülő állampolgárok pedig egyáltalán nem zsidók. A Naturei Cartára jellemző, hogy a  nemrég elhunyt Hirsch rabbi Arafat “zsidóügyi minisztere” volt.

Hirsch és Arafat**

a Naturei Carta néhány híve az  Iránban tartott  holocaust tagadással foglalkozó konferencián**

szatmári haszid az iráni elnökkel**

szatmári haszidok Arafat gyors felépüléséért imádkoznak**

Ugye nem túlzás azt állítani, hogy amennyiben őket valaki összemossa a haredi világ többségével, az súlyosan és joggal sérti a tisztességes embereket?

A témát tetszés szerinti ideig boncolgatva, mindig maradna olyan pont, ami elkerüli figyelmemet.
Egy valamit azonban befejezésül  le szeretnék szögezni: Az izraeli társadalom fiatal és fiatal életében számos esetben kellett megküzdenie a külső ellenséggel, de még az u.n. békében  töltött időszakáról sem mondható el, hogy felhőtlenül élvezhette. Ehhez járul, hogy az izraeli társadalom egyáltalán nem homogén massza, de erre  nincs is szükség. Véleményem szerint minden réteg számára van hely az országban, csak minden réteget a maga helyén kell tudni kezelni.

Képek forrása: * Wikipédia
                            **Google

2012. február 28.

32 hozzászólás to “A vallás szerepe Izraelben”

 1. Lott Györgyi 2012. február 28. kedd - 09:25 #

  Hálás vagyok Neked, hogy betekintést nyertem Izrael vallási világába. Azoknak, akiknek erről fogalmuk sincs (az én ismereteim is nagyon korlátozottak), hogyan mernek egyáltalán valamiről megnyilatkozni. Ez mindenhol érvényes csodálkozásom, Izrael esetében hatványozottan az, hiszen az érdeklődés középpontjában áll a napi sajtóban. Még elolvasom néhányszor, hogy tanuljak valamit:)

  • leharisrael 2012. február 28. kedd - 17:18 #

   A Nol-on, azonos szerzőtől megjelent két írás (és az ott olvasott kommentek) ösztökélt arra, hogy befejezzem ezt a régebben elkezdett anyagot.:))

 2. Avi 2012. február 28. kedd - 17:13 #

  Köszönöm Lehar! Megint fantasztikusat és hasznosat írtál. Tényleg igazad van, hogy még mi sem tudjuk a különbségeket a különböző irányzatok között. Mellesleg én a 47%-hoz tartozom. :))))))))

  • leharisrael 2012. február 28. kedd - 17:21 #

   Avi, ebben számomra az a “fantasztikus”, hogy a majdnem 30 oldalnyi anyagot le tudtam rövidíteni, ha érthető is, az maga a boldogság.:))

   • evalajos 2012. február 28. kedd - 20:10 #

    Nagy érdeklődéssel olvastam, igen hasznos végre számomra, hogy hozzájutok néhány elsőkézbőli információhoz,- ha még párszor elolvasom, meg is értek valamit…
    (Milyen furcsa, mégis milyen izgalmas, hogy írsz valamiről, aminek természetesnek kéne lenni (mármint sokszínűségünk), azon gondolkodom, én vajon mit írhatnék…
    Minél többet olvasok a témáról, annál nagyobb zavarban vagyok…
    Várom a folytatást…:)

   • leharisrael 2012. február 29. szerda - 07:10 #

    A téma megírása már többször foglalkoztatott. Azzal a gondolatot, hogy ez a zsidóknak természetes, más vallásúakat nem úgysem érdekel.Miután rájöttem, hogy egyik elképzelésem sem állja meg a helyét, végül is elkészült.
    Azt hiszem, Te is sok mindent/mindenről tudnál írni, csak úgy lehetsz vele, ahogy említettem: Vajon, kit érdekel?

 3. Jimbo 2012. február 29. szerda - 11:50 #

  Én is sok újat tanultam most ebből. Tudtam egy-két dolgot, de azt, hogy melyik irányzathoz melyik tartozik konkrétan, azt nem.
  Köszönjük :)

  Egy dolgot nem értek, az egy dolog, hogy a Naturei Charta nem fogadja el Izraelt, de a Shoa tagadással miért van nekik közös dolguk?

  • leharisrael 2012. február 29. szerda - 13:19 #

   :))

   Mindennek és mindenkivel összefognak, ami/aki cionizmus és Izrael ellenes.

 4. Jimbo 2012. február 29. szerda - 17:42 #

  Ez szomorú. Ott áll Ahmi mellett, és bólogat amikor azt mondják, hogy az ő zeidája nem is halt meg Auschwitzban…

  • leharisrael 2012. február 29. szerda - 18:41 #

   Ha egy zsidó hülye, az nagyon hülye. A pikantériája a dolognak, hogy hazaárulás címén még csak nem is állíthatók törvény elé, hiszen Izrael állam számukra nem létezik.:(

   • amichay 2012. március 2. péntek - 19:50 #

    Mindenekelőtt gratulálok. Tudtam, hogy a Miklós Gábor cikk ostobaságai nem hagynak nyugodni….
    Viszont ez a kitétel, hogy nem állíthatók bíróság elé, mert nem ismerik el az államot, nem helytálló. A törvények rájuk is vonatkoznak. Csak az államot nem igazán érdekli ez a néhány eszement dosz. Média-kár származik ebből, de azért nem olyan jelentős.

   • leharisrael 2012. március 3. szombat - 19:24 #

    :))

    Köszönöm a kiegészítést. Miklós Gábornak nem ez az első (hogy finom legyek felületes) írása Izraellel kapcsolatban.
    Várom a Te, személyes tapasztalaton alapuló írásodat is!:)

   • Jimbo 2012. március 2. péntek - 23:59 #

    “Ha egy zsidó hülye, az nagyon hülye”-ezt a dédapám is mondta. És milyen igaza volt. ..
    Nem túlzottan elnézőek az izraeli hatóságok ezekkel a hóbortos urakkal? :(
    Azért mindennek van határa…
    Kíváncsi vagyok mi a véleményük az iráni atomról. Mert államiság ide-államiság oda, az atom pusztítana náluk a shtetl-ben is.
    Ebben a helyzetben is vállon veregetnék Ahmiékat?

   • leharisrael 2012. március 3. szombat - 19:26 #

    Azt hiszem, igen – vállon veregetnék.
    L. amichay hozzászólását, megtalálod a választ, miért nem foglalkozik velük az állam.

   • Ahava 2012. március 3. szombat - 15:17 #

    Na, ez a kezdőmondat igen találó ! :D
    Jó az írás :) Üdv.

   • leharisrael 2012. március 3. szombat - 19:28 #

    Kösz, a javítást is!:)

 5. Peragovics Ferenc 2012. március 3. szombat - 09:28 #

  Kedves Lehar, nagy érdeklődéssel olvastam én is a bejegyzést.
  Van nekem is egy blogom, amit Magyarországon szerkesztek, az utóbbi időben gyakran írok is Izraelről. Ha esetleg érdekes, és szívesen veszem a kiegészítést ill. kritikus megjegyzéseket is.
  http://pera-graner.blogspot.com/2012/02/terrorallam.html

 6. Ahava 2012. március 3. szombat - 15:19 #

  (“A Legfelsőbb Bíróság”-bekezdés 3. sorában: “csak” :) )

 7. lujza 2012. március 4. vasárnap - 19:33 #

  Azt hiszem, nem csak a zsidókra jellemző, hogy ha hülye, akkor nagyon hülye. Mindenhol vannak nagyon hülyék!!!

 8. Peragovics Ferenc 2012. március 5. hétfő - 16:54 #

  Hol van Vizsnyitz? Galíciában? Mert nekem teljesen új ez a név. Nem Vinnyicaiak?

  • leharisrael 2012. március 5. hétfő - 18:56 #

   Vizsnyitz (Wischnitza) jelenleg Ukrajnában található kisváros. A történelmi Bukovina része volt, s mint ilyen, az osztrák korona része.

 9. Peragovics Ferenc 2012. március 5. hétfő - 20:01 #

  Megvan, köszönöm. Az OMM legelmaradottabb része volt Bukovina, milyen izgalmas lenne megnézni az ottani világot, ami megmaradt, és a zsidóságra emlékeztet, no meg hát az osztrák-magyar világra.

  • leharisrael 2012. március 6. kedd - 07:39 #

   Ezt a kutakodást már átadom a fiataloknak, magam megelégszem az internetes tájékozódással.:)

 10. Peragovics Ferenc 2012. március 22. csütörtök - 19:17 #

  Kedves blogolvasók és Lehar!
  Mélyen együttérzünk a Toulouse-ban történtek feletti fájdalmukkal. Mi is megemlékeztünk a blogon:
  http://pera-graner.blogspot.com/2012/03/vendegposzt.html

  • leharisrael 2012. március 22. csütörtök - 19:42 #

   Olvastam. A hozzátartozók nevében köszönöm a megemlékezést.

 11. Hátszegi Gáborné 2012. augusztus 22. szerda - 19:14 #

  Tudtam,hogy sok féle vallási irányzat létezik Izraelben,arról is ,hogy vannak zsidók akik a messiás eljövetelekor fogadják el Izraelt önálló államnak csak,de azt soha nem gondoltam volna,hogy olyan vallásos zsidók is vannak,akik egy asztalhoz ülnek ,ölelkeznek Ahmanizesaddal,aki Izrael elpusztítására törekszik és tagadja a Holocaust megtörténtét.Ezeknek a látszatra tisztes öreg zsidóknak elment a józan eszük,lehet hogy csak páran vannak,és Izrael nagylelküen elnézi ezt,de ez az én szememben hazaárulásnak tünik,pláne,hogy nagy részüket az állam tartja el.A fanatizmus minden formája veszélyes.Köszönöm az új ismereteket üdv.Julika

  • leharisrael 2012. augusztus 22. szerda - 19:26 #

   Kedves Julika! Sokfélék vagyunk, ilyen is van közöttünk. Szerencsére létszámuk csak pár százra tehető, de tudnak kellemetlenséget okozni. Köszönöm, hogy erre jártál.:))

 12. David Weisberger 2017. szeptember 5. kedd - 07:53 #

  3% ateista+ 43% nem vallasos + 65% vallasos = 111%. Naprol napra nepesedunk. Baruch Hasem!nagyon

 13. Medgyesi György 2018. október 7. vasárnap - 18:32 #

  Bocsánat, nem lényeges, de azért a 100% fölötti összeg furcsa.

  • leharisrael 2018. október 7. vasárnap - 19:19 #

   Minden lényeges…mivel azonban ez egy elég régi írásom, ha kaphatnék konkrétumot, hogy a “100% fölötti összeg” mire vonatkozik, azt megköszönném.

A negatív vélemény is vélemény, de ügyeljünk a hangnemre!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: